preskoči na sadržaj

Osnovna škola Tituša Brezovačkog Zagreb

Sanja Ledinek, prof.

Izborna nastava INFORMATIKE (šk.god.2017./2018.) odvija se uglavnom u poslijepodnevnoj smjeni u trajanju od 2 školska sat bez malih odmora:             

Primanje roditelja: u dogovoru s razrednicima (najava).

Kroz izborni nastavni predmet Informatika učenici se upoznaju S informacijskom i komunikacijskom tehnologijom. Umijeća,temeljna znanja i rjeašavanje problema tri su sastavnice obrazovnoga procesa koje će učenicima dati dobru podlogu za buduće cjeloživotno učenje. 

Odgojno obrazovni ciljevi nastave Informatike su:

1. Osposobiti učenike za uporabu računala, informacijske i komunikacijske tehnologije u učenju, radu i svakodnevnomu životu;

2. Razviti algoritamskog načina razmišljanja, stjecanje vještine i sposobnosti primjene računala pri rješavanju problema u različitim područjima primjene;

3. Razviti sposobnosti tehničkoga i informatičkoga sporazumijevanja te uporabe tehničke i informatičke dokumentacije;

4. Usvojiti znanja, vještine i stavove potrebne za donošenje razumnih odluka koje se odnose na rad, okoliš, održivi razvoj uz poštivanje sigurnosnih, etičkih, ekoloških i kulturnih načela

5. Usvojiti odgovarajuća društvena, komunikološka te etička načela uporabe tehnologije.

              

 

 

 

Na osnovu članka 3. stavka 2., članka 5., te članka 12. stavka 3. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi kao predmetna učiteljica objavljujem: NAČINE, POSTUPKE I ELEMENTE VREDNOVANJA UČENIČKIH KOMPETENCIJA  za 5. i 7. razrede 

 

Dvije su glavne sastavnice (elementi) iz kojih će učenici biti ocjenjivani tijekom nastavne godine: Znanje (usvojenost sadržaja) i  Primjena znanja (vještine) te Projekti ( 7.r).

 

Usvojenost sadržaja –  sadrži uspjeh učenika u usmenom, pismenom i praktičnom provjeravanju. Usmene provjere znanja mogu bit popraćene provjerama primjene znanja u praktičnom radu na računalu.

Primjena znanja – sadrži uspjeh učenika u ocjenjivanju praktičnih uradaka i vježbi na računalu.  Provodi se gotovo na svakom satu, ovisno o nastavnoj jedinici ili cjelini. 

Projekti - Praktični radovi  u obliku plakata (papirnatih ili digitalnih) i drugih kreativnih zadataka  (tekstova, crteža, prezentacija, web-stranica, animacija, video uradaka i sl.) izrađenih uz upotrebu računala.   

 

 

Aktivnost nije sastavnica iz koje učenici dobivaju brojčanu ocjenu, ali  sustavno praćenje rada učenika, njegovog odnosa prema radu, suradnji s ostalim učenicima i redovitosti u izvršavanju radnih zadataka i domaćih zadaća vrši se putem tekstualnih bilježaka.  

 

 

A. Kriteriji ocjenjivanja:

Nedovoljan (1)

Znanje: Ni uz pomoć učitelja ne uspijeva odgovoriti na teoretska pitanja i riješiti jednostavne zadatke, nezainteresirano i neaktivno odnošenje prema radu na nastavi.

Primjena znanja:  učenik se otežano služi računalom, zadatke nije u stanju izvršiti niti uz pomoć učitelja, ne trudi se usvojiti potrebne vještine. Zadatke na računalu rješava sporo i nezainteresirano. Rješenja netočna, a postupci manjkavi.

Dovoljan (2)

Znanje: Učenik se prisjeća osnovnih pojmova uz pomoć učitelja i ne povezuje usvojeno znanje s drugim sadržajima. Slabo sudjeluje u radu na nastavi.

Primjena znanja:  Potrebna mu je stalna pomoć za izvršavanje zadataka na računalu, ne uočava samostalno greške i višekratno ih ponavlja te neredovito izvršava zadaće.

Dobar (3)

Znanje: Učenik je usvojio osnovne pojmove i djelomično povezuje usvojeno znanje s drugim sadržajima. Polako i uz pomoć učitelja odgovara na teoretska pitanja. Zadatke rješava sporo i bez primjene naučenog, povremeno opaža svoje pogreške i popravlja ih.

Primjena znanja:  Učenik radi uz povremenu pomoć, greške uočava i ispravlja ih uz pomoć učitelja. Prilikom rješavanja zadataka djelomično se drži zadanog kako bi postigao rezultat. Površno izvršava zadaće.

Vrlo dobar (4)

Znanje: Samostalno, uz povremenu učiteljevu pomoć učenik je usvojio sve nastavne sadržaje i povezuje usvojeno znanje s drugim sadržajima. Naučeno primjenjuje u rješavanju zadataka.

Primjena znanja:  Učenik primjenjuje stečeno znanje, samostalno uočava pogreške i ispravlja ih. Zadatke na računalu rješava redovito, uredno i točno uz povremenu pomoć učitelja

Odličan (5)

Znanje: Učenik je usvojio sve nastavne sadržaje i samostalno povezuje usvojeno znanje s drugim sadržajima. Naučeno primjenjuje u rješavanju zadataka. Učenik kreativno primjenjuje stečeno znanje i usvojene vještine u novim situacijama.

Primjena znanja:  Zadatke na računalu rješava brzo, točno, samostalno, uredno i pazi na detalje.  Pronalazi kako alternativne tako i kreativne načine rješavanja, vješto primjenjuje stečena znanja u rješavanju praktičnih zadataka.

 

Projekti

Nedovoljan (1)  - Ne izrađuje radove, ne istražuje 
Dovoljan (2)  -  Potrebno ga je voditi kroz izradu rada u detaljno izrađenim koracima, uz stalni nadzor. Nesiguran kod prezentiranja rada.
Dobar (3) -  Dio rada radi samostalno, traži pomoć u izradi rada. Nesiguran u prezentiranju rada.
Vrlo dobar (4)  - Samostalno izrađuje rad, siguran u prezentiranju rada.
Odličan (5) - Samostalan u svim koracima izrade rada, kreativno primjenjuje sve usvojene vještine. Siguran u prezentiranju rada.

 

 

B. Načini praćenja, provjeravanja i ocjenjivanja učenika:

1. PRAĆENJE

Praćenje je sustavno uočavanje i bilježenje zapažanja o postignutoj razini kompetencija i postavljenim zadacima definiranim nacionalnim i predmetnim kurikulumom, nastavnim planom i programom te školskim kurikulumom.

2. PROVJERAVANJE: PISANE PROVJERE

Pisane provjere mogu biti duge (do 45 minuta) i kratke (do 15 minuta). Mogući oblici pisanih provjera su: ispit znanja, zadaci otvorenog i zatvorenog tipa nadopuni, zaokruži točan odgovor, spoji parove, izbaci uljeza, objasni), referati, seminari i sl. Osim u papirnatom obliku mogu biti i u digitalnom obliku.  Pisane provjere znanja provode se nakon obrađenih cjelina ukoliko učitelj smatra da su potrebne.   

USMENE PROVJERE

Usmeno se provjeravanje provodi po potrebi i traje maksimalno 10 minuta po učeniku.Oblici usmenog provjeravanja su: odgovaranje na pitanja, individualni ili grupni razgovor, te samostalno izlaganje na računalu ili ploči.

PRAKTIČNE PROVJERE

Praktične provjere su provjere rada učenika na računalu. Oba elementa ocjenjivanja mogu se vrednovati kroz praktični rad, tako da se iz jedne praktične provjere mogu izvući jedna ili dvije ocjene.

Za pisane provjera znanja i praktične vježbe na računalu ocjene će se dobivati u slijedećim rasponima ostvarenih bodova:

Nedovoljan (1) - 0% - 34,9%

Dovoljan (2) - 35,0% - 49,9%

Dobar (3) -  50,0% - 69,9%

Vrlo dobar (4) - 70,0% - 84,9%

Odličan (5) - 85,0% - 100% 

3. OCJENJIVANJE

Brojčana ocjena (1 – 5) u dnevniku je rezultat praćenja ili provjere usvojenosti nastavnog sadržaja te primjene stečenog znanja. Usmene i pisane provjere znanja rezultiraju ocjenom u dnevniku. Ocjena se priopćuju i objašnjava učeniku u trenutku davanja.

3.1. Vrednovanje učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama

U vrednovanju učenika s posebnim potrebama posebno se uvažava odredbe čl. 5.Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja.

Zaključna ocjena

Ovi kriteriji ocjenjivanja služe da uz vlastito znanje, redovito i precizno rješavanja zadataka, aktivno praćenje nastave i uzorno vladanje svaki učenik dostigne ocjenu koju želi i koja je u skladu s njegovim realnim mogućnostima. Za konačnu ocjenu uzeti će se u obzir i sposobnosti učenika, ostvareni napredak tijekom školske godine, a kod učenika 7.i 8. razreda rad na projektima. Zaključna ocjena iz informatike rezultat je ukupnog vrednovanja tijekom nastavne godine. Proizlazi iz svih ocjena i bilježaka o praćenju učenika upisanih u imenik. Svi navedeni elementi ocjenjivanja jednako su vrijedni.

                                                                        Sanja Ledinek, prof.

 

DokumentiCMS za škole logo
Osnovna škola Tituša Brezovačkog Zagreb / Špansko 1, HR-10090 Zagreb / os-tbrezovackog-zg.skole.hr / ured@os-tbrezovackog-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju